Regulamin Kursu Pilates

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin uczestnictwa w kursach organizowanych przez Black Swan Pilates School  stanowi dokument określający warunki uczestnictwa w kursach organizowanych dla klientów indywidualnych.
 2. Regulamin stanowi Umowę, zawieraną w momencie potwierdzania rejestracji.

Zasady płatności

 1. Miejsce na szkoleniu gwarantuje wpłata zadatku w wysokości 200 PLN.
 2. W przypadku niezakwalifikowania się na szkolenie zadatek podlega zwrotowi w całości.
 3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zadatek nie ulega zwrotowi.
 4. Potwierdzenie przelewu zadatku należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.
 5. Wpłatę pozostałej kwoty (pomniejszonej o wpłacony zadatek) należy uiścić jednorazowo w formie przelewu najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia do 3 dni przed terminem jego rozpoczęcia,  wpłata nie podlega zwrotowi
 7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia do 4 dni przed terminem jego rozpoczęcia,  zwrotowi podlega  połowa wpłaty pomniejszonej o zadatek.
 8. Egzaminy oraz egzaminy poprawkowe są płatne.
 9. Ceny kursu wynosi 1490zł. 
 10. Cena egzaminu oraz poprawka egzaminu wynosi 50 zł.

Organizacja kursu

 1. W  przypadku odwołania kursu lub zmiany jego terminu Kursantowi przysługuje zwrot całości poniesionych przez niego opłat za kurs.
 2. Black Swan Pilates School zobowiązuje się do pełnej realizacji programu nauczania przewidzianego dla kursu.
 3. Black Swan Pilates School nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez Kursantów na terenie szkoły.
 4.  Black Swan Pilates School zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia lub odwołania kursu jeżeli nie zgromadzi się odpowiednia liczba osób chętnych.

Prawa i obowiązki Kursanta

 1. Kursant ma prawo do uzyskania informacji na temat kursu, w którym uczestniczy, jego programu, ilości przewidzianych godzin i zakresu materiału.
 2. Kursant ma prawo do uzyskania informacji na temat zakresu programowego obowiązującego na egzaminach oraz informacji dotyczących przebiegu egzaminów.
 3. Kursant ma prawo do uzyskania informacji uzasadniających niezdanie egzaminu.
 4. Kursant ma prawo do konsultacji z nauczycielem związanych z materiałem kursu.
 5. Kursant, którego zachowanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, wykazuje notoryczny brak zaangażowania w trakcie zajęć utrudniając tym pracę innym kursantom, może zostać skreślony z listy uczestników kursu.
 6. W przypadku skreślenia Kursanta z listy z przyczyn podanych w punkcie 5., Kursantowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za kurs.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Koszyk
Przewiń do góry